Online apotheek Drogisterij Unique met de beste prijzen van Nederland.

100 specialisten ontzorgt personeel onze klanten geven ons een 8,9 25+ jaar ervaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring

 

Wij van Halo Jobbing zorgen voor een goede bescherming  van de persoonsgegevens die aan ons wordt toevertrouwd.  De persoonsgegevens  die u ons verstrekt heeft worden  zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk door ons verwerkt.  Daarbij handelen wij in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of andere bijzondere privacywetgeving. In deze privacyverklaring  geven wij aan hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening van Halo Jobbing.

In deze privacyverklaring lichten  toe welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij dit doen, hoe wij die persoonsgegevens beschermen, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u die rechten kunt uitoefenen. Ook informeren wij u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen, indien een verwerking volgens u niet correct heeft plaatsgevonden.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Halo Jobbing B.V. is – op grond van de AVG – de verwerkingsverantwoordelijke. Zij is gevestigd aan de  Appelstraat 145 (2564 ED) te Den Haag en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 55 363 105.

Wij zijn te bereiken op en via de volgende adressen en kanalen per telefoon 070 – 40 43 162 of per email info@halojobbing.nl

Wij richten ons op het aanbieden van diensten voor buitenschoolse opvang, waaronder tussentijdse opvang, dag programmering, verkeerseducatie en sportdagen en uitjes.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen, indien daar een rechtsgrond voor is. .

De rechtsgronden voor verwerking van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contractuele verplichting;
 • de verwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting;
 • indien u toestemming heeft verleend voor de verwerking
 • wanneer wij een e een gerechtvaardigd belang bij de verwerking hebben

Naast dat er sprake dient te zijn van een rechtsgeldige grondslag voor de verwerking verwerken wij alleen persoonsgegevens die daadwerkelijk nodig zijn ten behoeve van de rechtsgrond.

Ten behoeve van onze dienstverlening gebruiken wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 • de naam van uw organisatie
 • uw voor- en achternaam;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • de betalingsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om u adequaat van dienst te zijn is het noodzakelijk om  persoonsgegevens van u te gebruiken. De doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn: Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Wij verwerken persoonsgegevens van opdrachtgevers om:

 1. opdrachten uit te kunnen voeren en te verbeteren;
 2. informatie (telefonisch, per mail of via onze website) aan u te verstrekken ten behoeve van onze uitvoering van de overeenkomst met u, namelijk het aanbieden van een breed en compleet aanbod voor onderwijs- en personeelsvraagstukken aan schoolbesturen en directies in heel Nederland;
 3. te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen uit Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

 

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

In het  kader van de dienstverlening kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen met derden. Voor zover dat het geval is, zullen uw persoonsgegevens door ons alleen gedeeld worden met derden waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten en die eveneens voldoen aan de AVG.

Waar slaan wij uw persoonsgegevens op?

Opslag van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de EER, en in het bijzonder in Nederland. Indien er toch opslag buiten de EER dient plaats te vinden, zullen wij ervoor zorgen dat er aanvullende waarborgen zijn in het kader van de opslag van uw persoonsgegevens buiten EER-gebied.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij mogen worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook langer bewaren, indien u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming verleent. In dat geval kunnen wij aan de bewaring aanvullende voorwaarden verbinden.

Indien de afgesproken of wettelijke termijnen verlopen zijn, verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Indien u wilt weten welke bewaartermijnen er gelden voor uw persoonsgegevens dan kunt u daarvoor contact opnemen met info@halojobbing.nl.

Hoe beveiligen wij uw  persoonsgegevens?

Om uw persoonsgegevens zorgvuldig te beheren hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Minimaal eenzelfde niveau van beveiligingsmaatregelen leggen we ook derden op, die noodzakelijkerwijs voor de uitvoering van onze dienstverlening, over  uw persoonsgegevens beschikken.

Nieuwsbrief

Aan onze klanten en/of kandidaten bieden wij op regelmatige basis een nieuwsbrief aan. Hiermee worden zij geïnformeerd over onze actualiteiten. Uw e-mailadres wordt enkel toegevoegd aan onze mailinglijst met expliciete toestemming van u. U kunt uw toestemming intrekken op de in deze privacyverklaring aangegeven wijze.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Wij doen noch aan profilering noch nemen wij besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Welke rechten heeft u op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

U heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de volgende rechten:

 • recht op inzage van de persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens (het recht om persoonsgegevens over te dragen);
 • recht om vergeten te worden;
 • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

U kunt uw verzoek om gebruik te maken van deze rechten met toelichting sturen naar info@halojobbing.nl.  Stuur hierbij een kopie van uw identiteitsbewijs mee en maak ter bescherming van uw privacy uw  BSN-nummer onleesbaar.

Wij zullen uw verzoek binnen de wettelijke termijn van 4 weken behandelen met het recht op verlenging van de termijn met nogmaals 4 weken.

Hoe kunt u een klacht indienen?

 1. Bij onze privacy officer

Het kan zijn dat u ondanks onze inspanningen om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens, u alsnog bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval kunt u zich richten tot onze privacy officer de heer C. Tdlohreg. Hij is bereikbaar 070 – 40 43 162 of per email clyde@halojobbing.nl

 

 1. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien de afhandeling door onze privacy officer te wensen overlaat , dan kunt u een klacht indienen  bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt daarbij het klachtenformulier invullen op de website (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), maar u kunt ook een brief sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

088 – 1805250

In een brief is het raadzaam om de volgende punten te vermelden:

–              om welke organisatie het gaat;

–              om welke persoonsgegevens het gaat;

–              of u eerder contact heeft gehad met de organisatie;

–              hoe de organisatie heeft gereageerd op uw klacht;

–              wat u met de klacht wil bereiken.

 

Wijziging privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste versie die op onze website is gepubliceerd.

Den Haag, december 2021

 

Halo Jobbing BV