Leren loont?

Het nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid 2015-2018: ‘Leren loont!’

Nieuws 24 februari 2015

Het Rotterdamse Onderwijsbeleid van 2015-2018 is bekend. Wij delen graag de belangrijkste punten uit het beleid met u. Van Beter Presteren naar Leren loont!

De afgelopen jaren zijn we met Beter Presteren hard bezig geweest om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want de onderwijsresultaten zitten in de lift. Rotterdam is dé onderwijsstad van Nederland en de opdracht voor de aankomende jaren is dan ook om de stad nóg sterker te maken. Rotterdam gelooft in de kracht van goed onderwijs. Goed onderwijs daagt uit, brengt talent tot ontwikkeling en maakt jongeren wendbaar en weerbaar op de arbeidsmarkt. Het maakt leerlingen sterker en daarmee tevens de stad. Kortom: Leren loont!

Speerpunten 2015-2018

• Het nieuwe beleid wordt een co-creatie van gemeente, onderwijs en andere partners. De uitdaging voor de aankomende jaren is het realiseren van een betere doorgaande lijn en aansluiting op elkaar (ook tussen de onderwijssectoren). Ook wordt gesproken over educatief, pedagogisch partnerschap met ouders.

• Hiervoor is een continue uitwisseling en afstemming belangrijk, evenals openheid, aanspreekbaarheid, onderling vertrouwen en het blijven voeren van de dialoog over de inhoud, doelen en ambities.

• Speerpunt voor de aankomende jaren blijft het wegwerken van leerachterstanden op het gebied van taal en rekenen.

• Leerlingen vaardigheden bijbrengen om zich goed te kunnen redden in een samenleving van een stad als Rotterdam. Dit betekent aandacht voor zelfbewustzijn, cultureel bewustzijn, burgerschap, wederzijds respect en de identiteitsontwikkeling van leerlingen.

• Meer aansluiten op de ontwikkelingen en nieuwe behoeften van de kenniseconomie. Vooral 21ste eeuwse vaardigheden zijn hierbij belangrijk. Denk aan samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en communicatieve en sociale vaardigheden.

• Zorgen voor een veilig en gezond leerklimaat. Er komt een proef met een speciale Rotterdamse onderwijscode op schoolniveau voor gewenst gedrag op en buiten de school.

• Door de kwaliteit van het leerstofaanbod en leerklimaat het onderste uit de kan halen bij leerlingen, met speciale aandacht voor hoger begaafde leerlingen. Elke school heeft schoolontwikkeling als integraal onderdeel opgenomen, waarbij op maat via een arrangement geput kan worden uit (externe) expertise en interventies (Onderwijskwaliteit = goed bestuur + effectief leiderschap + de beste professionals).

• Voortgezet onderwijs gaat adviseren op het gebied van beroepsrichting, opleiding en opleidingsniveau in het mbo en er wordt verbinding gezocht tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

• Meer maatwerk per school in plaats van vooraf bedachte instrumenten.

• De scholen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid handhaven de extra leertijd van minstens zes uur per week. Daarnaast is de focus op preventieve inzet van wijkteams en sturing op de hogere uitstroom.

• In het kader van verantwoording en schoolontwikkeling wordt een onderwijsindex ontwikkeld.

• Een meerjaren beleidsregel volgt met een kader voor de verdeling van de gemeentelijke middelen, voorzien van een handleiding voor aanvragen, uitvoering en verantwoording.

Uw assistent

HALOJOBBING draagt bij aan een actieve en gezonde samenleving. Middels onze activiteiten zorgen we voor een passend aanbod voor scholen, verenigingen, stichtingen en bedrijven. Bij de uitvoering van al onze activiteiten werken wij met professionele en gekwalificeerde begeleiders en docenten. We zorgen ervoor dat instanties een educatieve, sportieve en/of creatieve activiteit krijgen, waar ze nog lang op kunnen terugkijken.

Onze activiteiten passen we altijd aan de wensen van de klant aan, binnen de mogelijkheden van HALO JOBBING Door ons brede aanbod zijn veel van onze lessen en projecten reeds afgestemd op bovengenoemde punten. Daarnaast blijven wij voortdurend inspelen op de ontwikkelingen van de stad en het onderwijs. Vele basisscholen zijn u al voor gegaan. Wij leveren u graag onze referenties aan Meer info? Bel naar 070 – 40 43 162 of mail naar contact

Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.